سخنان بزرگان و اندیشمندان

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

In a day,when you don,t come across any problems

You can be sure that you are travelling in a wrong path

SWAMI VIVEKANANAA)

اگر روزی نتونی از عهدهء مشکلات برآیی
می تونی مطمئن باشی که تو در یک مسیر اشتباه قدم برداشتی.
سوامی ویووکانا

Three sentenes for getting success

۱-Know more than other

۲-Work more than other

۳-Expect less than other

WILLIAM SHEAKSPER

-سه جمله برای کسب موفقیت:
۱-بیشتر از دیگران بدان.
۲-بیشتر از دیگران کار کن.
۳-کمتر از دیگران انتظار داشته باش .
ویلیام شکسپیر

۳-If you win you need not explain

But if you lose should not be there to explain.

ADOLPH HITLER

-اگر تو برنده باشی نیازی به توضیح نداری
اما اگر شکست بخوری چیزی برای توضیح دادن نداری.
آدولف هیتلر

۴-Don,t compare yourself wiith anyone in this world.

If you do so,you are insulting yourself

ALEN STRIKE

-در این دنیا خودت را با هیچ کس مقایسه نکن
اگر اینکار را بکنی خودت را خوار می شماری.
آلن استرایک

۵-If we cannot loe the person whom we see

How can we love God whom we cannot see?

MOTHER TERASA

-اگر ما اشخاص را که می بینیم دوست نداشته باشیم
چطور می تونیم خدا رو که نمی بینیم دوست داشته باشیم .
مادر ترازا

۶-Winning doesn,t always mean being first

Winning means you,r doing better than you,re done before.

BONNIE BLAIR

بردن به این معنی نیست که تو همیشه اول باشی
بردن به این معنی است که تو بهتر از قبلت باشی .
بونی بلایر

۷-Iwill not say failed 1000 times,i will say :

That i discovered there are 1000 ways that can cause failure.

THOMAS EDISON

-من نخواهم گفت هزار بار شکست خودم
من خواهم گفت در حالیکه هزا راه شکست وجود داشت من کشف کردم .
توماس ادیسون

۸-Every one thinks of changing the world

But no body thinks of changing himself

LEO TOLSTOY

-هر شخصی به تغییر جهان فکر می کند
اما هیچ کس به تغییر خودش فکر نمی کند.
لئو تولستوی

۹-Believing everybody is dangerous

Believing nobody is very dangerous

ABRAHAM LINKON

-باور هر شخص خطرناک است
باور نکردنش خطرناکتر.
ابراهام لینکولن

۱۰-If some one feels that they had neer made a mistake in their life

Then it means they had never tried a new thing in their life.

EINSTEIN

-اگر شخصی فکر کند که در زندگی هیچ اشتباهی نکرده است
به این معنی است که هرگز برای راه تازه ای در زندگی سعی نکرده است.
انشتین

۱۱-Never break four things in your life

Trust-promise-relation- heart

Beacause when they break they don,t make

noise but pain alot .

CHALES

-هرگز چهار چیز را در زندگی نشکن:
اعتماد-قول-ارتباط-قلب
زیرا زمانیکه اینها شکسته بشند صدا ندارند ولی دردشان شدید است.
چالز

۱۲-If you start judging people you will be have

notime to love the

MOTHER TERESA

-اگر تو شروع به قضاوت مردم بکنی تو برای دوست داشتن آنها وقتی نخواهی داشت.
مادر ترازا

۱۳-Take into account that great love and

Great achievments in volve great risk.

DALAY LAMA

-بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم در بر گیرندهء مخاطرات بزرگی است.
دالای لاما

دسته‌ها: متفرقه

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder