تبلیغات لیست منابع آموزش زبان انگلیسی در google , yahoo

Grammar** Cambridge Advanced Grammar in Use Developing Grammar in context English Grammar for ESL Learners English Grammar for the Utterly Confused English Grammar Workbook for Dummies Essential Grammar in Use Supplementary Exercises Focus On Advanced English CAE [Longman] Fundamentals of English Grammar Goof-Proof Grammar Grammar and Vocabulary for Cambridge Advanced and Proficiency Grammar in Use …

اطلاعات شخصی و خانوادگی

Hi! How are you? سلام. حالت چطور است؟ Great. بسیار عالی. How old are you? شما چند ساله هستید؟ I am 35. من ۳۵ ساله هستم Are you married? شما متاهل هستید؟ Yes. I got married three years ago. بله. من ۳ سال پیش ازدواج کردم Do you have any children? آیا هیچ بچه ای …