داستان انگلیسی- گنجه ی سنگین

Miss Green had a heavy cupboard in her bedroom. خانم گرین قفسه (گنجه) سنگینی در اتاق خوابش داشت. Last Sunday she said, ‘I don’t like this cupboard in my bedroom. یکشنبه گذشته گفت: من قفسه (گنجه) اتاق داخل اتاق‌خوابم را دوست ندارم. The bedroom’s very small, and the cupboard’s very big. اتاق خوابم خیلی کوچک …

چند توصیه مهم برای یادگیری لغات انگلیسی

چند توصیه مهم برای یادگیری لغات انگلیسی یکی از مهمترین قسمت های یادگیری انگلیسی، دانستن مقدار قابل قبولی لغت می باشد. اما همین دریای بی پایان لغت و نیاز پایان نا پذیر به یادگیری آن ها، بسیاری از افرادی که مشتاقانه به سمت انگلیسی می روند را دلسرد می کند. شاید شما هم همواره دنبال …