اطلاعات شخصی و خانوادگی

منتشرشده توسط چیا پرنگ در تاریخ

Hi! How are you?

سلام. حالت چطور است؟

Great.

بسیار عالی.

How old are you?

شما چند ساله هستید؟

I am 35.

من ۳۵ ساله هستم

Are you married?

شما متاهل هستید؟

Yes. I got married three years ago.

بله. من ۳ سال پیش ازدواج کردم

Do you have any children?

آیا هیچ بچه ای دارید؟

Yes. I have a daughter. She is four years old. Do you have children?

بله. من یک دختر دارم. او چهار سالش است. آیا شما بچه دارید؟

Yes, I have two. My older son is five, and my younger son is three.

بله. من ۲تا دارم. پسر بزرگترم پنج سالش است و پسر کوچکترم ۳سالش است.

Do you have any photos?

آیا شما هیچ عکسی دارید؟

Yes, they are in my purse.

بله. آنها در کیفم هستند

Who is this?

این چه کسی است؟

That is my older son with his grandmother and grandfather.

این پسر بزرگترم است با پدر بزرگ و مادر بزرگش

He is a handsome boy.

پسر خوشتیپی است.

Thank you. Here is a photo of the whole family.

ممنون.اینجا یک عکس از تمام خانواده ام است (برای معرفی)

از here is برای معرفی شخص یا چیزی هم استفاده می شود

Who are the other man and woman?

این یکی خانم و آقا چه کسانی هستند؟

That is my aunt and uncle and these are my cousins.

این عمو و عمه ام است. و اینها پسرعموهایم هستند

Well, It was nice seeing you. Say ‘hi’ to your husband.

خوب. از دیدنت خوشحال شدم..سلام من را به همسرت برسان

ok.good bye

باشه .خدافظ

(handsome فقط برای مردها به کار می رود)

(cousins می تواند پسر یا دختر عمو، پسر یا دختر دایی باشد)

(aunt و uncle می تواند عمه یا خاله، عمو یا دایی باشد)

maternal از طرف مادر (از مادری) paternal از طرف پدر (از پدری)

برای تفکیک بهتر Maternal aunt (خاله) Maternal uncle (دایی)

اصطلاح درس دوم

So much the better

چه بهتر

A: john said he can’t come with us

جان گفت نمی تواند با ما بیایید.

B: so much the better

چه بهتر

عبارات درس دوم

*به هنگام معرفی و برای اولین بار می گوئیم:

Nice to meet you

“از آشنایی تان خوشوقتم”

*هنگامی کسی را برای مدت طولانی ندیدین:

long time no see

خیلی وقته ندیدمتون

*هرگاه دوست یا آشنایی را پس از مدتها ببینیم به او می گوئیم:

Nice to see you

“از دیدنت خوشحالم”

*هرگاه دوستی را ببنیم و با او مدتی صحبت کنیم و در پایان صحبت و به هنگام خداحافظی می گوئیم.

It was nice seeing you

“از دیدنت خوشحال شدم”


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder